Navigatie
Algemene Voorwaarden Het Zoete Paleis

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Het Zoete Paleis: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Het Zoete Paleis gevestigd aan de Schouw 47 te Schipluiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 62747541;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website of anderszins een bestelling plaatst bij Het Zoete Paleis;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Het Zoete Paleis en de klant;
d. product: de taart, het gebak, de traktatie of een aanverwant product, dat door Het Zoete Paleis wordt geleverd;
e. website: de website www.hetzoetepaleis.nl;
f. consument: de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Door een bestelling te plaatsen via internet of anderszins, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Het Zoete Paleis;
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Het Zoete Paleis en de klant;
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen;
2.4 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Het Zoete Paleis en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en assortiment

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 60 dagen;
3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten;
3.3 Het Zoete Paleis is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn mailings, offertes of op de website. Het Zoete Paleis is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of de aanbieding gebaseerd is/zijn op een verkeerde berekening;
3.4 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4 Afbeeldingen en overige gegevens

4.1 Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten en dergelijke van de aangeboden producten, opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen, of
b. het aanbod en/of de offerte van Het Zoete Paleis schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard;
5.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Het Zoete Paleis de klant via de e-mail een bevestiging dat Het Zoete Paleis de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de klant opgenomen;
5.3 De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 6 Prijzen en bezorgkosten

6.1 De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven;
6.2 De vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW;
6.3 Eventuele bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk in het bestelproces op de website en/of via de e-mail aan de klant kenbaar gemaakt;
6.4 De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Het Zoete Paleis van tijd tot tijd worden gewijzigd;

Artikel 7 Giftcard en vouchers

7.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards en vouchers die worden die worden uitgegeven door Het Zoete Paleis;
7.2 De aard, waarde, duur en/of eventuele toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld;
7.3 De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig;
7.4 Giftcards of vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Het Zoete Paleis worden geleverd;
7.5 De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8 Betaling

8.1 De klant kan de via de website of anderszins bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
a. via IDEAL;
b. met creditcard;
c. met de giftcard of voucher
d. op factuurbasis;
e. via vooraf overmaken;
8.2 Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk of via de e-mail anders is overeengekomen;
8.3 Indien de klant niet binnen 7 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Het Zoete Paleis maakt om de vordering van de klant te incasseren, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00;
8.4 Bij het betalen op een van de in artikel 8.1 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct;
8.5 Het Zoete Paleis heeft passende veiligheidmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 9 Levering
9.1

Artikel 10 Annulering

10.1 De klant kan de bestelling (met uitzondering van gedecoreerde taarten, taarten op maat en bruidstaarten) tot 2 dagen voor de leverdatum kosteloos annuleren. Bij annulering op 1 dag voor de leverdatum wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort, bij annulering op de leverdatum vervalt het recht op teruggave van het totaalbedrag;
10.2 Voor gedecoreerde taarten (met uitzondering van taarten op maat en bruidstaarten) geldt dat de klant de bestelling tot 5 dagen voor de leverdatum kosteloos kan annuleren. Bij annulering tussen 5 en 2 dagen voor de leverdatum wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort, bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de leverdatum vervalt het recht op teruggave van het totaalbedrag;
10.3 Voor taarten op maat geldt dat de klant de bestelling tot 6 dagen voor de leverdatum kosteloos kan annuleren. Bij annulering tussen 6 en 3 dagen voor de leverdatum wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort, bij annulering tussen 3 en 0 dagen voor de leverdatum vervalt het recht op teruggave van het totaalbedrag;
10.4 Voor bruidstaarten geldt dat de klant de bestelling tot 10 dagen voor de leverdatum kosteloos kan annuleren. Bij annulering tussen 10 en 5 dagen voor de leverdatum wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort, bij annulering tussen 5 en 0 dagen voor de leverdatum vervalt het recht op teruggave van het totaalbedrag;
10.5 Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden;
10.6 Het Zoete Paleis is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor bij ziekte, letsel of zwaarwegende (privé)omstandigheden de bestelling te annuleren of uit te stellen. Uiteraard zal Het Zoete Paleis eerst proberen een passende oplossing voor de klant te vinden. Indien de betaling al heeft plaatsgevonden, zal het totaalbedrag aan de klant worden teruggestort. Het te restitueren bedrag kan nooit hoger zijn dan het overeengekomen bedrag van de geannuleerde bestelling.

Artikel 11 Personaliseren van het product

11.1 Het Zoete Paleis is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn;
11.2 Het is de klant niet toegestaan Het Zoete Paleis een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Het Zoete Paleis constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Het Zoete Paleis het recht de bestelling te annuleren;
11.3 Het resultaat van het gepersonaliseerde product is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of ook niet op enige vorm van compensatie. Het Zoete Paleis tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie;
11.4 De afbeelding op een taart kan maximaal A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

Artikel 12 Herroepingsrecht voor consumenten

12.1 De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie et cetera. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht;
12.2 Artikel 12.1 is niet van toepassing indien het product:
a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;
b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd gebak;
12.3 De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:
Het Zoete Paleis, Granaathorst 105, 2592 SR Den Haag;
12.4 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant;
12.5 Het Zoete Paleis zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren;
12.6 De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 13 Klachten

13.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Het Zoete Paleis gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig aan Het Zoete Paleis meldt, dan is Het Zoete Paleis niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek;
13.2 Klachten worden door Het Zoete Paleis binnen 7 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen 7 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur;
13.3 Door Het Zoete Paleis ondeugdelijk erkende producten zullen dor hem hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Het Zoete Paleis;
13.4 Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer herverkocht kunnen worden door Het Zoete Paleis, kan de klant niet ruilen of retourneren. Geadviseerd wordt in dit geval contact op te nemen met Het Zoete Paleis.

Artikel 14 Klantenservice

14.1 Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden aan:
Het Zoete Paleis
Granaathorst 105, 2592 SR Den Haag
0650284652
hetzoetepaleis@gmail.com

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring

15.1 Het Zoete Paleis kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die feitelijk buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 10.6 en artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld;
15.2 Het Zoete Paleis is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins;
15.3 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Het Zoete Paleis is niet verantwoordelijk voor dergelijke kleurafwijkingen;
15.4 Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Het Zoete Paleis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode;
15.5 Het Zoete Paleis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Het Zoete Paleis is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
15.6 Indien Het Zoete Paleis aansprakelijk mocht zijn voor schade, van welke aard dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Het Zoete Paleis beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
15.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Het Zoete Paleis vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Het Zoete Paleis kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16 Overmacht

16.1 In geval van overmacht is Het Zoete Paleis niet gehouden tot vergoeding van de voor de klant ontstane schade, tenzij Het Zoete Paleis als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet had gehad;
16.2 Van overmacht aan de zijde van Het Zoete Paleis is onder andere sprake indien Het Zoete Paleis verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding ervan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet-beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring en het genoemde in artikel 10.6 van deze algemene voorwaarden, alles zowel in het bedrijf van Het Zoete Paleis als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken;
16.3 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Het Zoete Paleis tengevolge waarvan Het Zoete Paleis zijn verplichtingen niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

17.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Het Zoete Paleis geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren;
17.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Het Zoete Paleis mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is;
18.2 Het Zoete Paleis verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 19 Beveiliging en internet

19.1 Het Zoete Paleis zal passende veiligheidsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Het Zoete Paleis kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op elke overeenkomst tussen Het Zoete Paleis en de klant is het Nederlands recht van toepassing;
20.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Het Zoete Paleis worden voorgeleid aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Het Zoete Paleis is gevestigd. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Het Zoete Paleis zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het verschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2018 Het Zoete Paleis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.